stop
UNDIW_TPOY_SkinnyAd
Brittany-Baker-at-Tulsa-2
Courtesy Mitch Cockrell / SportsPageMagazine.com